– Środowiskowa Świetlica Profilaktyczno-Terapeutyczna „Promyk św. Brata Alberta”

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Jesteśmy publiczną i bezpłatną placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 roku życia. Głównym celem placówki jest wspieranie rozwoju osobowego podopiecznych, zapewnienie im opieki oraz wychowania, jak również tworzenie sprzyjających warunków do nauki i rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Świetlica kładzie szczególny nacisk na wyrabianie i utrwalanie u wychowanków prawidłowych postaw społecznych realizując projekty profilaktyczne, ukazujące alternatywny sposób spędzania czasu wolnego, dalekiego od używek oraz eliminowanie zachowań patologicznych.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dokłada wszelkich starań, aby wyrównać dysproporcje edukacyjne i wychowawcze podopiecznych i wzmocnić poczucie własnej wartości u każdego dziecka. Ponadto rozwija u wychowanków umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach dnia codziennego i rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych.

Placówka zapewnia każdemu dziecku ciepły posiłek, organizuje różnego rodzaju wycieczki, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, w trakcie ferii – półkolonie. Utrzymuje stały kontakt z nauczycielami i pedagogami szkół, do których uczęszczają podopieczni.

Nasza kadra stara się dawać dobry przykład swoim życiem, uczyć prawdziwych wartości, pomagać w nauce, a także rozwijać i uczyć zasad dobrego zachowania.

Nieoceniona w naszej działalności jest pomoc wolontariuszy. Ich zaangażowanie stanowi duże wsparcie w wychowaniu i kształtowaniu prawidłowych postaw życiowych.

Świetlica oprócz indywidualnej pomocy w nauce, jak również zajęć wychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych organizuje zajęcia:

  • kulinarne
  • teatralne
  • ruchowe na X-box Kinect
  • zabawy z chustą animacyjną
  • turnieje w piłkarzyki
  • zajęcia sportowe
  • gry planszowe

W 2004 r. Świetlica zajęła III miejsce w organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursie „Ferie na sportowo”. W 2014 roku świetlica otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację działania „Kulturalnie i aktywnie życie płynie pozytywnie” w ramach programu „Świetlica-Dzieci-Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015.

Do placówki mogą uczęszczać dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 roku życia. Zapraszamy w godzinach od 12.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku. Warunkiem zapisania dziecka do świetlicy jest wypełnienie deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego. Do świetlicy zapisanych jest 60 podopiecznych. Każdego roku pojawiają się kolejni. Każdy z nich wiele wnosi, wzbogaca siebie i innych, a po staniu się dorosłym na pewno mile nas wspomina i jest bogatszy o nowe doświadczenia i umiejętności życiowe.

Środowiskowa Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
„Promyk św. Brata Alberta”

Plac Powstańców Śląskich 4, 41-933 Bytom
tel: 32 289 23 99, 609-436-476
swietlica_promyk@o2.pl

Wróć do góry